Upozornenie: Vážení zákazníci, z technických dôvodov je objednávanie cez náš eshop dočasne pozastavené. Ďakujeme vám za pochopenie.
Váš košík je prázdny
Pre získanie dopravy a platby zadarmo vám chýba ešte 50,00 €.

Všeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu https://www.balonikovo.sk

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou:

        obchodné meno: CREALAB s.r.o. 

        sídlo: Terézie Vansovej 1167/1, Revúca 050 01, Slovenská republika

        Zapísaná v registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo: 29215/S

        IČO: 50 156 896 

        DIČ: 212 019 3977

        IČ DPH: SK 212 019 3977

        Číslo účtu: SK49 0200 0000 0036 9509 1554

        Konatelia: Bc. Gabriel Vojtko, Bc. Michal Vojtko  – v mene spoločnosti konajú samostatne

        (ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho.

1.1 Kontakt na predávajúceho je: CREALAB s.r.o, Terézie Vansovej 1167/1, Revúca 050 01, Slovenská republika, email: info@balonikovo.sk, tel.č.: +421 908 650 181

1.2 Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom https://www.balonikovo.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).

1.3 Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.

1.4 Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.

1.5 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.6 Produky sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho.

1.7 Príslušným orgánom vykonávajúci dozor  nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, Slovenská republika, tel. č.: 048/412 46 93, e-mail: bb@soi.sk

1.8 V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: info@balonikovo.sk Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

2. Objednávka produktu –  uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára  v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade úhrady produktov pred ich doručením Kupujúcemu, kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.

2.2 K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, pričom predávajúci  informuje Kupujúceho, že objednávka produktu bola prijatá a následne Predávajúci informuje Kupujúceho o zadaní objednávky na odoslanie.

2.3 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

2.4 Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej  vypovedaním.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

3.2 Základným platidlom je mena euro.

3.3 Kúpna cena tovarov a služieb je uvedená s DPH, pričom je zreteľne uvedená v Internetovom obchode. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na balné a dopravné,  ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

4. Spôsoby platby

4.1. Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

1.2 platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

4.3 platba kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay

4.4 platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet

5. Dodanie produktov

5.1 Tovar je zvyčajne expedovaný do 24 hodín odo dňa uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy. V prípade ak ste si zvolili ako spôsob platby, platbu vopred na účet predávajúceho, tovar zvyčajne expedujeme do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade ak tovar nie je na sklade predávajúceho, prípadne sa vyskytli iné objektívne skutočnosti znemožňujúce dodanie tovaru, predávajúci sa zaväzuje expedovať tovar  najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim. V prípade ak je zvolený spôsob platby vopred na bankový účet predávajúceho, alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay tovar predávajúci expeduje do 15 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

5.2 Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.

5.3 Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

5.4 Predávajúci v zmysle čl. V bod 2 vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu rovnakou formou akou platil Kupujúci. Zmena formy vrátenia kúpnej ceny je možná len so súhlasom Kupujúceho.

5.5 Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

5.6 Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

5.7 Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

5.8 Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

6. Prevzatie produktu

6.1 Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

6.2 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom doručenia tovaru, alebo služby.

6.3 Kupujúci má právo neprevziať dodanú vec od dopravcu pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch:

    a) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),

    b) dodania veci v poškodenom obale alebo,

    c) dodaní veci bez príslušných dokladov.

6.5 Pokiaľ dôjde k dodaniu veci kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

6.6 Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť dodaný tovar alebo službu riadne a včas.

7. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

7.1 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom, prípadne budú uvedené pri vypĺňaní objednávkového formulára na Internetovej stránke Predávajúceho  a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Prepravné náklady nie sú účtované v prípade prevzatia tovaru osobne v sídle predávajúceho.

7.2 Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov.

7.3 Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby GLS – 3 EUR s DPH (+ 0,5 EUR s DPH za platbu na dobierku)

8. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

8.1 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych  dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 12 zák. č. 102/2014 Z.z..  Ak splnil predávajúci tieto informačné povinnosti  dodatočne, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosť, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi poučenie o práve odstúpiť  od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.2 Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je: CREALAB s.r.o, Terézie Vansovej 1167/1, Revúca 050 01, Slovenská republika. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

8.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

8.4 Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v prípade, ak nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota tovaru bola znížená v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (napr. tovaru bude poškodený), spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s tovarom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru bude považované najmä použitie tovaru vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru. Za zníženie hodnoty tovaru budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.

8.5 Môžete využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho.

8.6 Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.

8.8 Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu  zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z., ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

8.9 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

8.10 Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.

8.11 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z..

Konkrétne najmä :

·         tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),

·         tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty),

·         tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia a pod.),

·         rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil),

·         noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale),

·         tzv. digitálny download – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

·         predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

·         predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

·         preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

·         vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal),

·         poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

·         predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

9. Reklamačný poriadok

Internetového obchodu https://www.balonikovo.sk

Všeobecné ustanovenia

9.1.1  Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len„občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa v platnom znení / ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ /, zákona č.102 / 2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Zb. o elektronickom obchode v platnom znení.

 

9.1.2 Predávajúcim je spoločnosť CREALAB s.r.o. Terézie Vansovej 1167/1, Revúca 050 01, Slovenská republika, Zapísaná v registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo: 29215/S

IČO: 50 156 896

DIČ: 212 019 3977

IČ DPH: SK 212 019 3977

info@balonikovo.sk, tel.č.: +421 908 650 181

(ďalej len „predávajúci“).

9.1.3 Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho – spotrebiteľa pri uplatňovaný práv z vád veci (tovar) v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho https://www.balonikovo.sk

9.1.4 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetové stránky Predávajúceho a dostala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je tiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky alebo zaslaním emailu. Týmto reklamačným poriadkom sa upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom a predávajúcim. Právne vzťahy vyplývajúce z výkonu práv zo zodpovednosti za vady medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ sa riadi podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

9.1.5 Spotrebiteľom je každý Kupujúci, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa tohto reklamačného poriadku a podľa Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na stránke predávajúceho nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

9.2 Odkazy

9.2.1 Tento Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok zverejnených v Internetovom obchode Predávajúceho.

9.3 Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

9.3.1 Predávajúci je povinný dodať vec (tovar) v

súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej kvality, množstva a bez

vád (faktických, právnych).

9.3.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má

predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pokiaľ nejde o použité veci, zodpovedá

predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe

(záruka). Chyby musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

9.3.3 Kupujúci je oprávnený predávanú vec, pred

prevzatím prezrieť.

9.3.4 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

– použitím výrobku v rozpore s návodom na

obsluhu alebo charakterom výrobku,

– cudzími látkami a tekutinami vniknutými do

výrobku,

– neodvratnou udalosťou (živelné pohromy,

atď.),

– skladovaním alebo prevádzkou výrobku mimo

teplotného rozsahu,

-skladovaním alebo prevádzkou výrobku v prašnom

chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí,

9.3.5 Ak predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcim či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj darovacia zmluva, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod takého daru. Tento dar však nie je predaným tovarom, a preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady.

9.3.6 Ak predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. V prípade, že má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť bez nároku na nový dar. Pokiaľ kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, odstupuje aj od darovacej zmluvy, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, tj aj tovar prijatý ako dar. Nemožno odstúpiť len od časti zmluvy ale len kúpnej zmluvy ako celku, vrátane

darovacej zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

9.4 Záručná doba

9.4.1 Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Toto je zo zákona nie je na tom nič také. Záručnej doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Pokiaľ má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

9.4.2 Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lhůty.

9.4.3 Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa podľa ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Túto dobu môžeš resp. nemusíš dať je to na tebe, nakoľko Obchodný zákonník neupravuje záručnú dobu Záručná doba začína plynúť v zmysle ustanovenia Čl. IV, bod 9.4.1 tohto Reklamačného poriadku.

9.4.4 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

9.4.5 Ak dôjde k výmene za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

9.4.6 Ak dôjde k výmene časti nové veci, u ktorej to povaha veci dovoľuje, na uvedenú časť začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

9.4.7 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, uplatnená v záručnej dobe.

9.5 Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

9.5.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady doručením reklamovaný veci na adresu: Terézie Vansovej 1167/1, Revúca 050 01, Slovenská republika, info@balonikovo.sk.

Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti, alebo v sídle spoločnosti, alebo prostredníctvom tretích osôb napr. prepravné spoločnosti, zásielkové spoločnosti, Slovenskú pošta ai ..

Pri reklamácii treba doložiť záručný list, pokiaľ bol vydaný alebo doklad o zaplatení kúpnej ceny. Kupujúcemu sa odporúča pri uplatňovaní reklamovanej veci popísať vadu a uviesť ako sa chyba prejavuje.

V prípade ak Kupujúci reklamuje tovar inak ako osobne, odporúčame Kupujúcemu aby zasielal tovar spolu s detailným popisom vady tovaru, a dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode/ napríklad doklad o zaplatení, faktúra, záručný list /, a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu.

Tovar v prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou. Tovar neposielajte formou dobierky, ktorá nebude z našej strany prevzatá.

Počas doby prevádzky predávajúci určí osobu zodpovednú a poverenou prijímať a vybavovať reklamácie.

9.5.2 Po prevzatí reklamovanej veci predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia vážne okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

9.5.3 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná čiastka za tovar alebo má právo na výmenu tovar za nový.

9.5.4 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady spojené s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

9.5.5 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9.5.6 Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady tovaru a služieb.

9.5.7 Náležitosti odborného posúdenia podľa bodu 9.5.4 tohto článku:

Odborné posúdenie musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné

posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) opis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

9.5.8 O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je predávajúci povinný informovať Spotrebiteľské a to vhodnou a preukázateľnou formou / písomne /, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.5.9 Za ukončení reklamačného konania / reklamácie / sa považuje jej vybavenia. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,

9.5.10 Reklamovaný tovar Predávajúci po vybavení reklamácie Kupujúcemu doručí rovnakou formou, akou bola reklamácia uplatnená zo strany Kupujúceho. Zmena formy doručenia je možná len na základe súhlasu Kupujúceho.

9.6 Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

9.6.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.6.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Pokiaľ ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.6.3 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

9.7 Záverečné ustanovenia

9.7.1 Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia v Internetovom obchode predávajúceho.

9.7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho